Jump to content

Photo

" อินทรีย์เวหา ปทส."

- - - - -

 • ตอบกระทู้ได้เฉพาะสมาชิก
มีการตอบกระทู้นี้ 88 ครั้ง

#1
แอร์

แอร์

  ผู้ก่อตั้ง

 • Administrators
 • 1,044 posts
ผ่านไปแล้วครับ การอบรมในโครงการ "อินทรีเวหา ปทส" รุ่นที่1 ของ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2552 เป็นโครงการอบรมเพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการสอดส่องดูแลทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ ในรุ่นที่1นี้มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 115 คน

เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผมจึงขอตั้งกระทู้นี้เป็นสื่อกลางสำหรับภาระกิจของปทส. ถึงขณะนี้การรวบรวมเอกสารกำลังจะเสร็จเรียบร้อย เมื่อผมได้รายละเอียดโดยเฉพาะที่อยู่สมาชิกทุกท่านแล้ว ผมจะเสนอข่าวสารถึงท่านเป็นจดหมายเวียนอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ เอกสารรูปถ่ายท่านใดยังไม่เรียบร้อยรีบดำเนินการโดยด่วนนะครับ

มาดูรายชื่อพร้อมหมายเลขสมาชิกกันเลยครับตอนนี้ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วว่า ในรุ่นที่1 มีสมาชิกทั้งหมด 115 ท่าน และทาง ปทส. ได้ออกหมายเลขประจำตัวมาแล้ว โดยมีหลักการการกำหนดหมายเลขดังนี้

เลขประจำตัวมีทั้งหมด 9 หลัก

หลักที่ 1 เป็นหมายเลขของโครงการ โครงการอินทรีเวหาเป็นโครงการแรกของปทส.
หลักที่ 2,3 เป็นเลขปี พ.ศ. ก็คือ 52
หลักที่ 4 เป็นหมายเลขรุ่น รุ่นที่1
หลักที่ 5,6 เป็นหมายเลขจังหวัดของสมาชิก ดูได้จากเลข 2 ตัวหน้าของรหัสไปรษณีย์
หลักที่ 7,8,9 เป็นลำดับที่

หมายเลขประจำตัวสมาชิกอินทรีเวหา ปทส.รุ่นที่1 มีดังต่อไปนี้ครับ

เลขที่ รหัสสมาชิก คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 152110001 MR. NOBUMICHI KOIKE
2 152110002 MR. ALEXANDER POLGAR
3 152120003 MR. CORNELIUS DE LAAT
4 152120004 MR. NICOLAAS VERBEEK
5 152120005 MR. JAMES WHEAT
6 152120006 MR. GORAN ALBIN
7 152120007 MR. JAMES ROBERT MATONTI
8 152120008 MR. PAUL NICHOLAS KEOHANE
9 152112009 นาย เปรื่องวิทย์ มีลังค์
10 152110010 นาย สิทธิศักดิ์ เอี่ยมบุญ
11 152115011 นาย ธวัช นางงาม
12 152120012 นาย ชยันต์ กุสะโร
13 152120013 นาย ณัฐกรณ์ ศรีกิจสุวรรณ
14 152110014 นาย อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต
15 152114015 นาย ปริญญา เผือกประพันธ์
16 152110016 นาย ยุพเรศ เกตุอ่อน
17 152110017 พ.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์ เกตุอ่อน
18 152123018 ด.ต. สุรัตน์ รักษ์แก้ว
19 152123019 นาย ชนภัทร ประสงค์สิน
20 152123020 นาย ไชยรัตน์ สันติมิตร
21 152123021 นาย ดำ พุทธเกษร
22 152123022 นาย นงค์คาร เกตุสุพรรณ
23 152123023 นาย ณัฐรฐนนท์ บัณฑิตถิรนันท์
24 152123024 นาย วิเชียร รอดพิเศษ
25 152123025 นาย สนั่น รื่นรมย์
26 152123026 นาย สมคิด กิจถา
27 152123027 ด.ต. อรรถวิทย์ ประสงค์สิน
28 152123028 นาย อุดร อยู่คง
29 152123029 นาย ลือวิทย์ สุชิตสมสกุล
30 152123030 นาย ธนเสฏฐ์ อารีราษฎร์
31 152120031 นาย ยศสุข ชูแสง
32 152130032 นาย ชนัชย์ รัตนสมบูรณ์
33 152130033 นาง นุชจิรา รัตนสมบูรณ์
34 152130034 นาย ยุทธนา ยศไกร
35 152120035 นาย สัญชัย นารีรัตนสุนทร
36 152120036 นาย พิศิษฐ์ สลับสี
37 152110037 นาย เอกพัฒ อธิธนัทกุล
38 152171038 นาย เอกรินทร์ เสลานนท์
39 152110039 นาย สรรพวัต ปิติคาม
40 152110040 นาย พิทักษ์ หมอนเมือง
41 152171041 ด.ต. นพรัตน์ อินทรอำนวย
42 152120042 นาย สุรพล จิตตยานันท์
43 152120043 นาย มงคล นิภากร
44 152147044 นาย พิทักษ์ กองค้า
45 152120045 MR. ALASDAIR STEWART
46 152110046 นาย ไชญพร เพริศพริ้ง
47 152110047 นางสาว สุทธิชา มงคลพันธ์
48 152118048 นาย อุทัย ศิวรักษาวงศ์
49 152110049 นาย มนตรี อยู่สมบูรณ์
50 152165050 นาย ประหยัด โนนจาด
51 152165051 นาย ถนอมศักดิ์ สุขใจ
52 152165052 นาย วันชัย อิ่มคำ
53 152165053 นาย สงบ โพธิ์ปาน
54 152165054 นาย ไพรชล ทองน้อย
55 152167055 นาย จักรภัทร เล้าใจ
56 152167056 นาย ชุติพงศ์ เล้าใจ
57 152167057 นาย ชูชีพ จั่นปาน
58 152110058 นาย สมจิน ทินกรนุกูล
59 152110059 นาย สมเกียรติ คำแก้ว
60 152110060 นาย พจน์ไวทย์อิชย์ บัลลังก์
61 152110061 นาย ภพธนวัฒน์ กรชวัลระพีร์
62 152113062 นาย ชารี จิตต์สวัสดิ์ไทย
63 152110063 จ.ส.ต. ต้นชัย หล้าสุพรม
64 152110064 นาย เชิดชัย อโรคา
65 152120065 นาย พลภัทร อรัณยกานนท์
66 152110066 นาย บดินทร์ ชินะจิตร
67 152120067 นาย ธเนศวร อุตมะแก้ว
68 152110068 ร.ต.ต. วรการ รัตนกันทา
69 152110069 ส.ต.ท. พลกร โพธิสุต
70 152121070 MR. ANDREW LEE FLUDE
71 152160071 นาย นพนัย ใจสว่าง
72 152160072 นาย ปรีชา ใจเย็น
73 152115073 ส.อ. ธวัชชัย ปานสีลา
74 152115074 ส.อ. บุญเรือง สิงห์โต
75 152115075 ส.อ. สุริยา สลีอ่อน
76 152115076 นาย ยงชัย สหยงสวัสดิ์
77 152145077 นาย เกียรติศักดิ์ พรหมทัศน์
78 152172078 ว่าที่ พ.ต. วาสิต แก้วปลั่ง
79 152120079 นาย ธีระพล ปัญญาโฉม
80 152173080 นาย ฐภูมิสิทธิ์ แสงบำรุงทรัพย์
81 152173081 นาย สรายุทธ์ นพทะวาสี
82 152110082 นาย วิวัฒน์ มหาเหมรัตน์
83 152174083 นาย วานิชย์ ตุรงคินานนท์
84 152125084 นาย กิตติภพ พรมมาส
85 152120085 นาย วัชระ วงศ์จักรวาล
86 152122086 นาย ภุชงค์ จันทมาลา
87 152120087 MR. DELIBRIAS FRANCOIS
88 152121088 นาย เวียงจันทร์ กาสี
89 152120089 นาย เดชา พิศพันธุ์
90 152120090 MR. GERARD JOSEPH BOYLE
91 152120091 นางสาว ทองวาด อินทร์ไธสง
92 152120092 MR. ANDREW RAY DENT
93 152122093 นาย บำรุง รวมทรัพย์
94 152120094 นาย ธวัชชัย สิงห์เอี่ยม
95 152120095 นาย จีรี่ จอร์จ มาซัค
96 152140096 MR. WIM L.O DEVYNCK
97 152120097 นาย ชัชวาลย์ แก่สำโรง
98 152120098 นาย อนุโลม สุขสมเจฎฐ์
99 152120099 นาย นิพนธ์ ถึกเจริญ
100 152120100 นาย ประเสริฐศักดิ์ อ่อนศรี
101 152120101 MR. BRUNO REIMCHEN JIMMIE
102 152120102 MR. JOHN BOYD MORRISH
103 152120103 MR. JOHN SKINNER RODNEY
104 152120104 นาย สุรจิตร์ จิโรจน์วงศ์
105 152120105 MR. ADRIANUS He. An. KETELAARS
106 152110106 นาย อดุลย์ สารคุณ
107 152167107 นาย บุญชอบ จั่นปาน
108 152120108 DR. ANTON KARL RUSEK
109 152120109 MR. CRAIG SVEN COLBY
110 152112110 MR. DAVID GRAUPERA FABREGAS
111 152110111 นาย สุพจน์ มั่งนิมิตร
112 152120112 นาย สุนทร โสไกร
113 152120113 นาย สมชัย ทองร่มโพธิ์
114 152177114 MR. MARK WILLIAM SLVERBERG
115 152124115 นาย กวีพัฒน์ มั่นเจริญ

รายชื่อผู้ที่อบรมรุ่น ๑ แล้ว ไม่มีงบฯให้ จึงยกยอดไปอยู่รุ่น ๒ แน่นอน

เลขที่ รหัสสมาชิก คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 นาย คำสิงห์ เราะหะนะ
2 นาย โยธิน แสงเนตร
3 นาย จักรี กาสี
4 นาย ชยันต์ เพ็งฉุย
5 นาย เปเรตร์ มากมูล
6 นาย อัครวัฒน์ ค้ำจุน
7 นางสาว ฉวีวรรณ ไชยตรี


ผิดพลาดข้อความตรงไหนแจ้งด้วยนะครับ เมื่อทำบัตรแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

ทางท่านรองการุณย์ฯ แจ้งมาว่า

ผู้ที่ยังไม่ได้รับของ เท่าที่ทราบมี
- คุณดำ,คุณนงค์คาร (ตราด) ขาดมีดกับหมวก กำลังดำเนินการอยู่
- เกียรติศักดิ์(ร้อยเอ็ด) ประกาศนามสกุลผิด
- ธวัชชัย (เพื่อนจอร์จ) ยังไม่ได้อะไรเลย

ท่านใดยังส่งเอกสารหรือรูปถ่ายไม่ครบ รีบดำเนินการด้วยนะครับ

ท่านอยากได้อะไรอยากให้เป็นอย่างไรแจ้งมาที่กระทู้นี้หรือเมล์ผมได้เลยนะครับ niphont@hotmail.com


Posted Image

ขอขอบคุณภาพจากคุณเอฟนะครับ
ติดต่อง่ายๆ 081-8304999 (AIS)

niphont@hotmail.com

http://www.facebook.com/niphon.terkchareon

#2
แอร์

แอร์

  ผู้ก่อตั้ง

 • Administrators
 • 1,044 posts
ขอประชาสัมพันธ์ครับ

เรื่องเร่งด่วนอันดับแรกครับ ตอนนี้บัตรสมาชิกใกล้จะเสร็จแล้ว เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการจัดส่ง ขอได้รวมตัวกันแล้วแจ้งที่อยู่จัดส่งที่เดียวกันครับ อย่างถ้าอยู่ชมรมเดียวกันก็แจ้งรายชื่อหรือหมายเลขสมาชิกว่ามีใครบ้างแล้วให้ส่งไปที่ใครครับ

การอบรมอินทรีเวหารุ่นที่2 ใกล้จะกำหนดวันแล้ว น่าจะเป็นปลายเดือนหน้า มีแนวโน้มสูงที่จะมาทางตะวันตก แถวๆ ประจวบฯ เพชรบุรี หรือกาญจนบุรี แต่ที่แน่ๆ รอประกาศที่เว็บของ ปทส.ดีกว่าครับ ตอนนี้ท่านใดสนใจเตรียมยื่นใบสมัครได้แล้วครับ แต่เที่ยวนี่ท่านรองฯ การุณ บอกว่าจะคัดเลือกผู้เข้าอบรมหน่อย โดยจะดูท่านที่มีใบอนุญาตและเครื่องยนต์เป็นเกณฑ์อันดับแรกๆ ครับ

สมาชิกที่ได้รับบัตรแล้ว และประสงค์จะขอรหัสลับของตัวเองในกรณีที่จะปกปิดข้อมูลส่วนตัวในการแจ้งข้อมูลต่างๆ โดยรหัสลับนี้จะมีท่าน ผู้บัญชาการปทส.และท่านรองฯ การุณ เท่านั้นที่จะทราบ รอให้บัตรออกมาก่อนแล้วจะแจ้งรายละเอียดอีกทีครับ


ตัวอย่างบัตรประจำตัวครับ Posted Image
ติดต่อง่ายๆ 081-8304999 (AIS)

niphont@hotmail.com

http://www.facebook.com/niphon.terkchareon

#3
Jeabbb

Jeabbb

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 332 posts
พี่แอร์ ผมเลขที่ 100 นามสกุลผิดครับ จะแก้ไขได้อย่างไรครับ
ประเสริฐศักดิ์ อ่อนศรี ที่ถูกคือ ประเสริฐศักดิ์ อ่อนสา
www.paramotorflyingsport.com

#4
Aek.

Aek.

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 109 posts
คุณแอร์ ผมเลขที่ 81 นามสกุลก็ผิดครับ นพทะวาสี ที่ถูกต้องคือ นนทะวาสี ครับ ช่วยแจ้งให้หน่อยนะครับ ผมแจ้งแก้ไขตั้งแต่วันอบรมแล้วครับ ใบประกาศก็คืนให้เจ้าหน้าที่ไปแล้วครับ

#5
แอร์

แอร์

  ผู้ก่อตั้ง

 • Administrators
 • 1,044 posts
ตอบคุณ Jeabbb และ Aek. ครับ ผมจะส่งรายชื่อแก้ไขไปทางปทส.ให้นะครับ
ติดต่อง่ายๆ 081-8304999 (AIS)

niphont@hotmail.com

http://www.facebook.com/niphon.terkchareon

#6
แมวส์

แมวส์

  Professor

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,016 posts
เมื่อวาน .. จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
Posted Image

#7
แอร์

แอร์

  ผู้ก่อตั้ง

 • Administrators
 • 1,044 posts
ตอนนี้เปิดรับสมัคร สมาชิก ปทส.รุ่นที่2 แล้วนะครับ อบรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 น. ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2552 เวลา 12.00 น. ค่ายพระราม 6 กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และสนามฝึกกระโดดร่มค่ายนเรศวร กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดูรายละเอียดตามลิ้งค์ครับ

http://www.forest.po...A/intri_02.html
และบัตรสมาชิกรุ่นที่1 ออกแล้ว ใครจะเป็นตัวแทนรับของใครบ้างช่วยแจ้งมาด้วยนะครับ
ติดต่อง่ายๆ 081-8304999 (AIS)

niphont@hotmail.com

http://www.facebook.com/niphon.terkchareon

#8
ks

ks

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 198 posts
เอาล่ะงานเข้าอีกแล้วครับพี่แอร์ ..น่าจะตรงกับวันอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาทางอากาศที่สมาคมกีฬาทางอากาศจัดขึ้น วันที่ 29-31 พ.ค.52 นะเนี่ย

viewtopic.php?f=2&t=41026

#9
แอร์

แอร์

  ผู้ก่อตั้ง

 • Administrators
 • 1,044 posts
ผมก็แจ้งขอเลื่อนวันกับทาง ปทส.แล้วครับ แต่เขาบอกว่าไม่ได้ เดี๋ยวผมลองคุยกับท่านรองฯ การุณ อีกทีครับ ว่าจะได้ไหม
ติดต่อง่ายๆ 081-8304999 (AIS)

niphont@hotmail.com

http://www.facebook.com/niphon.terkchareon

#10
anurak

anurak

  Graduate

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 859 posts
เอ้า งานเข้าอีกแล้วพวกเรา จะไปงานไหนดี ทำไมจัดงานอะไรทีต้องมาชนกันซะทุกงานเลย เลือกไม่ถูกเลยว่าจะไปงานไหนดี กลุ้มใจจริงๆ
kanchanaburi paramotor ยินดีต้อนรับ
081-8568125

#11
ks

ks

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 198 posts
ข่าวว่าการอบรม ปทส.เลื่อนไปอีกประมาณ 2 อาทิตย์เพื่อไม่ให้ตรงกันกับงานอบรมพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาทางอากาศ ไงพี่แอร์ช่วยเช็คข่าวเพื่อยืนยันอีกครั้งนะครับ ขอบคุณครับ

#12
แอร์

แอร์

  ผู้ก่อตั้ง

 • Administrators
 • 1,044 posts
ได้รับแจ้งทางเมล์จากท่านรองฯ การุณ และให้ช่วยแจ้งข่าวครับ

แอร์

พี่ได้ปรึกษากับคณะกรรมการโครงการ \"อินทรีเวหา ปทส.\" แล้ว มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า
เลื่อนการฝึกอบรมไม่ได้ โดยมีเหตุผลดังนี้
1. เนื่องจากเป็นงบฯของทางราชกากร ได้อนุมัติโครงการ ฯ รุ่นที่ 2 และเปิดหลักสูตรการฝึกแล้ว
2. การดำเนินการต่าง ๆ ไปไกลแล้ว หากเลื่อนจะมีผลกระทบอย่างมาก เช่นจองสถานที่ จัดบุคคลากรทั้งภายในและภายนอก อาหารการกิน
เหลือเพียงอย่างเดียวคือ การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกเท่านั้น
3. หากเลื่อนไป จะทำให้ยิ่งเข้า ฤดูฝนมากขึ้น จะมีอุปสรรคอย่างมาก
4. ผู้ที่เข้าไปอบรมที่ มูลนิธิฯ ซึ่งมีประมาณ 60 นาย นั้น ทาง บก.ปทส. อยากรับเข้าเป็นสมาชิกอย่างมากๆ อยู่แล้ว
แต่ บก.ปทส.จะเปิดรุ่นต่อ ๆ ไป และครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายสมาชิกประมา 500 นาย ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ
5. จึงแจ้งมา เพื่อทราบ และช่วยยืนยันใน กระทู้ให้ด้วย
ขอบคุณครับ
พ.ต.ท.การุณย์ ฯ

ติดต่อง่ายๆ 081-8304999 (AIS)

niphont@hotmail.com

http://www.facebook.com/niphon.terkchareon

#13
แอร์

แอร์

  ผู้ก่อตั้ง

 • Administrators
 • 1,044 posts
แจ้งสมาชิกอินทรีเวหาและสมาชิกนักบินร่มทางจ.ชลบุรี ระยองและใกล้เคียงทราบ คณะนี้ทาง พ.ต.ท.การุณ อิงประสาร รอง ผกก.1 บก.ปทส. ได้ประสานไปยังหัวหน้าชุดค้นหานักดำน้ำที่หายไปที่แสมสาร เพื่อให้การบินช่วยเหลือค้นหา ทางหัวหน้าชุดได้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการค้นหาแล้ว ถ้าได้รับการติดต่อมาขอให้สมาชิกและนักบินดังกล่าว ช่วยมาบินภาระกิจนี้กันด้วยนะครับ ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ
ติดต่อง่ายๆ 081-8304999 (AIS)

niphont@hotmail.com

http://www.facebook.com/niphon.terkchareon

#14
ks

ks

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 198 posts
เฮ้อ!กลุ้ม...สรุปเลื่อนไม่ได้คงต้องตัดสินใจอีกแล้วไม่น่าเลย...

#15
anurak

anurak

  Graduate

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 859 posts
ผมก้ออยากไปทั้งสองงานเลย แต่มาจัดตรงกันก้อต้องเลือกแล้วล่ะครับ มีอยู่สองช้อยส์ให้เลือกจะไปงานไหนดีเน้อ เฮ้อ!กลุ้มเหมียนกัน
kanchanaburi paramotor ยินดีต้อนรับ
081-8568125

#16
แมวส์

แมวส์

  Professor

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,016 posts
เรียน ท่านประธานครับ
สมาชิกหมายเลข 152171041,152173080,152173081 ขอไปเป็นผู้สังเกตุการณ์ในรุ่น 2 ด้วยครับ

#17
แมวส์

แมวส์

  Professor

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,016 posts
จาก: การุณยฺ์ อิงประสาร (garoon37@hotmail.com)

ส่งเมื่อ: 19 พฤษภาคม 2552 21:00:15

กำหนดการคร่าว ๆ มีดังนี้
- วันที่ 30 พ.ค. 52 - เวลา 13.30 น. พิธีเปิด
- 14.00 น.- 17.00 น กิจกรรมรวมกลุ่ม
- 19.00 น. -22.30 น. เลี้ยงสังสรรค์
- วันที่ 31 พ.ค. 52 - เวลา 08.30 - 15.30 น. ภาคทฤษฎี
- เวลา 05.30 - 16.00 น. ปิดหลักสูตร /แจกประกาศ /บัตรประจำตัว / รหัสลับ
- เวลา 19.00 น. - 22.30 น. เลี้ยงฉลองจบหลักสุตร
- วันที่ 1 มิ.ย. 52 - เวลา 09.00 น. พิธีปล่อยร่มบิน / การแสดงทางศักยภาพ อื่น ๆ
- เวลา 10.30 น. จบ


พ.ต.ท.การุณย์ อิงประสาร รอง ผกก.1 บก.ปทส.
098-7874910 (DTAC) , 081-1724849 (AIS)

หากสมาชิกในกลุ่มรุ่นที่ 1 หรือกลุ่มอื่นอยากจะไปร่วมงาน ทาง บก.ปทส.ได้จัดที่พักไว้จำนวน 1 กองร้อย (ร้อย 3)รองรับได้ประมาณ 100 คน หากไม่พอยังมีสำรองอีก 2 กองร้อยไว้บริการฟรี เป็นโรงนอนมีมุ้งลวด ห้องน้ำรวม มีที่นอน, หมอน ,ผ้าปูที่นอน แต่ไม่มีผ้าห่ม ได้แจ้งทางค่ายพระราม 6 ให้จัดผ้าปูที่นอนแทนผ้าห่ม , ไม่มีผ้าเช็ดตัวและเครื่องใช้ส่วนตัวเช่น ยาสีฟัน , แปลงสี ฟัน สำหรับอาหารเวลาเช้าและเที่ยงตามอัธยาศัย ส่วนเครื่องใช้ส่วนตัวเช่น ยาสีฟัน , แปลงสี ฟัน สำหรับอาหารเวลาเช้าและเที่ยงตามอัธยาศัย ส่วนมื้อเย็นวันที่ 30 และ 31 ไปร่วมสังสรรค์กับรุ่นที่ 2 (ต้องแจ้งยอด เพราะจะได้จัดอาหารถูก)

#18
แมวส์

แมวส์

  Professor

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,016 posts
http://www.forest.po...A/intri_02.html

#19
แอร์

แอร์

  ผู้ก่อตั้ง

 • Administrators
 • 1,044 posts
ทางปทส.แจ้งวิธีขอรหัสลับ สำหรับสมาชิกที่สนใจและต้องการครับ

วิธีขอรหัสลับ ( ID. Code.) ของสมาชิก อินทรีเวหา ปทส.
1. Scan ด้านหน้าบัตรสมาชิก เก็บเป็น File ในตระกูล Jpeg
2. ส่ง File ตามข้อ 1. ทาง E-mail เท่านั้น ไปยัง E-mail ของ พ.ต.ท.การุณย์ อิงประสาร รอง ผกก.1 บก.ปทส. : garoon37@hotmail.com
3. ทาง บก.ปทส. จะตอบกลับทาง E-mail ที่สมาชิกส่งไป
4. รหัสลับที่สมาชิกได้รับคือ “อินทรี...(เลข 4 ตัว)...” เช่น “อินทรี 1055”

วิธีแจ้งข่าวสารการกระทำผิด
1. แจ้งข้อมูล ข่าวสาร รูปถ่าย และรายละเอียดต่าง ๆ ได้ 3 ช่องทาง คือ
1.1 ส่งทางไปรษณีย์ไปที่
ผบก.ปทส.
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
วงเล็บที่มุมซองว่า (อินทรีเวหา ปทส.)
1.2 ส่งทาง E-mail ไปที่ พ.ต.ท.การุณย์ อิงประสาร รอง ผกก.1 บก.ปทส.
E-mail : garoon37@hotmail.com
1.3 ส่งทางโทรสาร หมายเลข 02-9406249
2. การแจ้งข้อมูลการกระทำผิด ให้สมาชิกทุกท่านใช้ รหัสลับเท่านั้น
3. ผู้ที่สามารถตรวจสอบรหัสลับว่าเป็นใคร มีเพียง 3 ท่านเท่านั้น คือ
3.1 ผู้บังคับการ
3.2 พ.ต.อ.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ รอง ผบก.ปทส./หัวหน้าคณะทำงานโครงการ ฯ
3.3 พ.ต.ท.การุณย์ อิงประสาร รอง ผกก.1 บก.ปทส./เลขานุการโครงการ ฯ
ติดต่อง่ายๆ 081-8304999 (AIS)

niphont@hotmail.com

http://www.facebook.com/niphon.terkchareon

#20
แมวส์

แมวส์

  Professor

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,016 posts
B) Posted Image
มีผู้ใช้งาน 0 ท่าน กำลังดูหัวข้อนี้

มีสมาชิก 0 ท่าน, ไม่ใช่สมาชิก 0 ท่าน, และไม่ต้องการเปิดเผยตัว 0 ท่าน กำลังใช้งานเว็บในขณะนี้